חנות כלים שלובים - רחוב המרץ 20, פ"ת 03-9228743

תקנון האתר

תקנון אתר כלים שלובים

 1.         כללי

1.1.      אתר האינטרנט כלים שלובים (להלן: “האתר”) שפותח ומופעל ע”י שיקום אחר- עמותה לפיתוח שירותי שיקום מתקדמים, ע”ר: 580436186- (להלן: “כלים שלובים “), משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות ו/או מכירות אישיות ו/או מכירות יומיות ואחרות (להלן: “מכירות”).

1.2.      הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין כלים שלובים . עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.3.      גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.4.      התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של כלים שלובים ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.5.      בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.6.      כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

2.         אודות המכירות

2.1.      כלים שלובים מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל (להלן: “הספק” או “הספקים”), בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.

2.2.      עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף מכירה” הכולל את השם המסחרי של הספק, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה (בהתאם לסוג המכירה), מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: “דף המכירה”).

2.3.      במכירה אישית יוצג בדף המכירה הסכום הנמוך ביותר שאפשר לתת כהצעה (להלן: “מחיר המינימום”) וכן שמות הזוכים במכירה האמורה עד לאותה עת.

2.4.      חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין.

2.5.      ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: “פעולה”) דורש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: “הלקוח” או “מבצע הפעולה”). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2.6.      מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע כלים שלובים בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי כלים שלובים וניתן יהיה לראות את ההזמנה תחת הקישור “מעקב אחרי ההזמנה” שבאתר, כ- 12 שעות לאחר סיום המכירה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.

יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל כלים שלובים . הרישום שנרשם במחשבי כלים שלובים יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לכלים שלובים בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. כלים שלובים , תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את כלים שלובים בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.7.      במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של כלים שלובים לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה כלים שלובים זכאית לבטל את ההזמנה.

2.8.      במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ואו העברה בנקאית  ייצור עמו נציג כלים שלובים קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי ואו האסמכתא לביצוע ההעברה . הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה או בהתאמה לאחר שההעברה בוצעה במלואה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי, או ההפקדה בחשבון יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג כלים שלובים ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של כלים שלובים בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה כלים שלובים זכאית לבטל את ההזמנה.

2.9.      לתשומת ליבך: המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי של הספקים המציעים מוצרים באתר והאחראים לאספקתם ללקוח, וכל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה.

עם זאת, יובהר כי כלים שלובים עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי הספק במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ובהתאם מחייבת את כל הספקים שלא ליתן הצעה בגין מוצר אשר אינו נמצא במלאי הספק במועד ההצעה או אשר קיימת סבירות כי לא יהא במלאי הספק במועד הזמנתו על ידי לקוח. כמו כן, עם קבלת הזמנה מלקוח למוצר, כלים שלובים מחייבת את הספק לשריין את המוצר בעבור הלקוח כנגד ההזמנה כך שיהא זמין ומוכן לאספקה ללקוח במועד הקבוע בדף המכירה.

ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת כלים שלובים מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר אצל הספק לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית כלים שלובים להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ו-וואלה שופס תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי כלים שלובים בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה או זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

2.10.    בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.

3.         שיטות המכירה

א.         מכירה רגילה

3.1       מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

3.2       מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

3.3       במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב”אופן התשלום” את האפשרות לפיה נציג לקוחות של כלים שלובים ייצור עמו קשר טלפוני. מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג כלים שלובים לבין מבצע הפעולה בה ימסור מבצע הפעולה את פרטי האשראי ויקבל את אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.

ב.

ה.         מכירות מיוחדות

3.35     כלים שלובים תהא רשאית להפעיל מכירות מכל סוג שהוא עבור לקוחות מסוימים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובתנאים שייקבעו על ידה מעת לעת.

3.36     הוראות תקנון זה יחולו על מכירות אלו בשינויים המחייבים.

3.37     לקוחות שאינם נמנים על הלקוחות המסוימים אליהם פונה המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה כאמור ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה דרישה או תביעה כלפי כלים שלובים ו/או מי מטעמה.

4.         פלטפורמות מכירה שונות באתר

א.         כללי

4.1       באתר קיים מגוון רחב של פלטפורמות מכירה שונות, כגון עסקאות “הדיל היומי”, מכירת שירותי ומוצרי דפוס שונים, מכירת כרטיסי קולנוע, ועוד. להלן מספר הוראות ספציפיות הנוגעות לחלקן של פלטפורמות פעילות כאמור. לתשומת ליבך: בחלקן של פלטפורמות הפעילות באתר קיימים תנאי שימוש ספציפיים לאותה פלטפורמת פעילות, החלים בנוסף לתנאים הכלליים הקבועים בתקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש הנוגעים לפלטפורמת פעילות מסוימת באתר לבין התנאים הכלליים הקבועים בתקנון אתר זה, יגברו הוראות תנאי השימוש הספציפיים לאותה פלטפורמת פעילות.

ב.         מכירה יומית (“הדיל היומי”)

4.2       מכירה יומית (המכונה באתר “הדיל היומי” או כל כינוי אחר שיינתן לה מעת לעת) הינה מכירה שבה מוצעת כמות קבועה או עד גמר המלאי של שוברים לצורך מימוש ברכישת מוצרים ו/או שירותים בבית העסק של הספק, בהתאם ובכפוף לתנאים הכלולים בדף המכירה ובשוברים (להלן: “השוברים”). דרך כלל, השוברים שיוצעו הינם שוברי הנחה למימוש של שירות ו/או מוצר מסוים המסופק על ידי הספק בבית עסקו בהנחה קבועה או שוברים הנושאים שווי כספי לרכישת שירותים או מוצרים שונים בבית העסק של הספק במחיר הנחה קבוע מערך השווי הכספי הנקוב בם.

4.3       כל מכירה יומית תהא מוגבלת בזמן שיצוין בדף המכירה או עד הגעה לגמר מלאי השוברים המוצע לאותה המכירה היומית (להלן: “כמות השוברים המקסימאלית”), לפי המוקדם. נרכשו שוברים כמספר כמות השוברים המקסימאלית, תיסגר המכירה היומית ולא ניתן יהיה ליתן הצעה או לרכוש שובר נוסף במסגרת אותה המכירה היומית.

4.4       כלים שלובים תהא רשאית לקבוע לגבי מכירה יומית מסוימת מספר הצעות מינימאלי הנדרש לשם מימוש אותה המכירה היומית, אשר יצוין בדף המכירה של אותה המכירה היומית (להלן: “מספר ההצעות המינימאלי”) ויתרת כמות ההצעות הנדרשת לצורך הגעה למספר ההצעות המינימאלי. נקבע לגבי מכירה יומית מסוימת מספר הצעות מינימאלי, תנאי לקיום המכירה היומית הינו הגשת מספר הצעות לרכישת השוברים הזהה או גבוה ממספר ההצעות המינימאלי. במידה ומספר ההצעות במכירה היומית לא יהיה זהה או גבוה ממספר ההצעות המינימאלי, לא תיכנס לתוקפה המכירה היומית וללקוח לא תהא טענה כלשהי בקשר עם כך.

4.5       במכירה היומית יצוין מספר השוברים המינימאלי אשר יוצע למכירה במסגרת המכירה היומית, אשר לא יפחת ממספר ההצעות המינימאלי אשר נקבע לאותה המכירה, ככל שנקבע (להלן: “מספר השוברים המינימאלי”).

4.6       כל מציע יהא רשאי לרכוש במסגרת כל רכישה בודדת מספר שוברים עד מקסימום השוברים הקבוע לאותה המכירה בגין רכישה בודדת. הציע לקוח הצעה לרכישת שוברים במכירה יומית כלשהי, ייתוסף הלקוח לרשימת הקונים במכירה והצעתו תחייב אותו.

4.7       יובהר ויודגש, תנאי מוקדם לקבלת הצעתו של מציע הוא שהמציע עמד בהוראות תקנון האתר והתקבל אישור מחברת האשראי לרכישה. מציע לא יהא רשאי לחזור מהצעה שניתנה על ידו. ניתנה הצעה על ידי מציע, יהיו ביטול ההצעה או ביטול הזכייה, לפי העניין, על ידו כפופים לאמור בסעיף ‏12 לתקנון זה.

4.8       כלים שלובים תהיה רשאית, בכל עת, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת של השוברים ובלבד שמספרם לא ירד מתחת למספר השוברים המינימאלי. כמו כן, כלים שלובים תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך המכירה היומית או להפסיקה לאלתר בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מראש, ובלבד שנמכרו עד לאותו שלב בו הופסקה המכירה היומית בפועל מספר השוברים המינימאלי.

4.9       עם סיום רכישת השובר, יוכל הלקוח להדפיס באמצעות כרטיס הלקוח באתר את השובר לצורך מימושו. למען הסר ספק, בגין כל רכישה של שובר בודד הלקוח יהא רשאי להדפיס שובר אחד בלבד ולשימוש חד פעמי בלבד.

4.10     אלא אם כן נאמר אחרת בדף המכירה ו/או בשובר, מימוש השובר ייעשה במישרין על ידי הלקוח בבית העסק לצורך קבלת השירות או המוצר ו/או ההטבה הכספית הכלולים בשובר. באחריות הלקוח לשמור את השובר ולהציגו בבית העסק לצורך קבלת השירות או המוצר ו/או הטבה הכלולים בשובר. על הלקוח לזהות עצמו כנדרש במועד הצגת השובר למימוש בבית העסק ולוודא כי הינו מאשר בחתימתו את קבלת השירות או המוצר ו/או ההטבה בבית העסק.

4.11     לכל שובר תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית בה יוכל הלקוח לממש את השובר (להלן: “תקופת המימוש”). באחריות הלקוח לממש את השובר לכל המאוחר עד לתום תקופת המימוש. לאחר תום תקופת המימוש לא יהא לשובר כל תוקף. לקוח אשר מכל סיבה שהיא לא מימש את זכאותו לשובר בתקופת המימוש, יאבד את זכאותו לקבלת השירות או המוצר ו/או ההטבה הכלולים בשובר ולא יהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין אי מימוש השובר בתקופת המימוש. מבלי לגרוע מהאמור, וואלה|! שופס ו/או הספק לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לאיחור של הלקוח בפנייה אל בית העסק למימוש השובר.

4.12     לכל מכירה יומית ייקבעו בדף המכירה ובשובר התנאים הספציפיים לאותה מכירה, לרבות בגין תקופת מימוש, הגבלות החלות על השימוש בשוברים, תנאים ספציפיים לגבי השירות או המוצר הכלול בשובר וכיו”ב. כל רכישת שובר ו/או מימושו כפופים לתנאי תקנון זה ולהוראות הספציפיות הכלולות בדף המכירה ו/או בשובר לגבי אותה המכירה היומית.

ג.

5.         מועדי המכירה

5.1       במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.

5.2

6.

7.         אספקת/הובלת המוצרים

7.1       כלים שלובים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

7.2       כלים שלובים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. כלים שלובים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי ואו העברה בנקאית כמפורט להלן.

7.3       באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, כלים שלובים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. דע: כלים שלובים עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

7.4       דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, כלים שלובים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.

7.5       הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע”מ (לשעבר רשות הדואר לישראל) יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ”ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ”ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

7.6       זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

7.7       דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית כלים שלובים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

7.8       זוכה במכירה או רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מכלים שלובים, בהתאם לגורם האחראי על הספקת המוצר ללקוח, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים, כפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, ניתן לפנות לבירור האמור, ישירות לשירות הלקוחות של כלים שלובים .

איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. זוכה במכירה שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, וכלים שלובים תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בסעיף ‏12.6 לתקנון זה.

במקרה בו לא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור הצרכן (מוצר בהזמנה אישית כגון מוצרי דפוס) בחלוף 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה, יהיו כלים שלובים ו/או הספקים (לפי העניין) רשאים להשמיד את המוצר או להמשיך ולהחזיקו לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי. במקרה בו לא הושמד המוצר והמשתמש ביקש לאסוף אותו יהיו כלים שלובים ו/או הספקים (לפי העניין) רשאים לגבות דמי אחסנה בגין כל יום בו נשמר.

7.9       בעת אספקת המוצר, רשאים כלים שלובים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

7.10     במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.

7.11     במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, יידע הלקוח את וכלים שלובים בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. במידה שלקוח לא יידע את כלים שלובים בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולכלים שלובים לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי כלים שלובים , בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.

8          שירות לקוחות

8.1       בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של כלים שלובים , אשר ישמחו לעזור ולהפנות אותך אף במקרה הצורך לנציגי הספק הרלוונטי למוצר.

8.2       לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של כלים שלובים בדואר אלקטרוני, kelimshloovim1@gmail.com  או בטלפון 03-5353810

נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

9

9.2.6

10        כשרות להשתמש באתר

10.1     כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

10.1.1  המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

10.1.2  המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

10.1.3  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

10.1.4  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל 10.2

10.3     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא כלים שלובים , רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

10.3.1  מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

10.3.2  מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;

10.3.3  מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

10.3.4  מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בכלים שלובים ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

10.3.5  בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

11        מדיניות פרטיות

11.1     כדי לרכוש מוצר או שירות, יש לספק מידע לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. משתמש ראשי גם להרשם לאתר ולמלא לצורך כך שם משתמש וסיסמא אשר ילוו אותו ברכשיות עתידיות ו/או בשימוש חוזר באתר .

11.2     לתשומת ליבך: שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימושך בלבד והינך נדרש לשמור על סודיותם. אם תבחר להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בם שימוש, בכל דרך שהיא, כלים שלובים תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית שלך עשה כן על פי הרשאה ממך. בכל מקרה, כלים שלובים לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמתך האישית.

11.3     למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לכלים שלובים במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של כלים שלובים . ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר לכלים שלובים לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור בין חברות שונות בקבוצת כלים שלובים .

11.4

מעבר לשימוש הנ”ל כלים שלובים מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. כלים שלובים תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

11.5     כלים שלובים נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, כלים שלובים לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של כלים שלובים .

11.6     לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר.

כלים שלובים מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מ-כלים שלובים , תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שתקבל מ-כלים שלובים .

דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

לתשומת ליבך: לכלים שלובים אין אפשרות או יכולת לדעת האם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הינך מאשר ומתחייב בפני כלים שלובים כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ”ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.

11.7     כלים שלובים תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

11.8     כלים שלובים תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies” – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של כלים שלובים על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך)  על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

12        ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

12.1     מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.

12.2     לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

*           ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

*           ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת –  בלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

12.3     ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:

א.         טובין פסידים;

ב.         שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

ג.          מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;

ד.         טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

ה.         טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

12.4     ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לכלים שלובים בלבד, באמצעות פקס מס’ 1515-0681-2094 ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של כלים שלובים מכרטיס הלקוח שלך באתר.

12.5     תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה (“אי התאמה”), תחזיר כלים שלובים למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הספק שפרטיו יימסרו לו על ידי כלים שלובים במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

12.6     תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית כלים שלובים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה.

ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל, תחזיר כלים שלובים למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי כלים שלובים במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. למען הסר ספק, ביקש מבצע הפעולה כי הנכס ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר והדבר אושר על ידי כלים שלובים , יהיו כלים שלובים ו/או הספק האחראי לשילוח רשאים לגבות ממבצע הפעולה דמי שילוח בגין הובלה כאמור.

12.7     מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ‏12.5 ו-‏12.6 לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ‏12.2 לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תהא כלים שלובים רשאית לחייב אותך בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול. בנוסף, במקרה שהותקן בביתך על ידי כלים שלובים ו/או הספק טובין לצורך מתן שירות לפי העסקה, תהיה כלים שלובים רשאית לגבות ממך תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.

12.8     דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של כלים שלובים לתבוע את נזקיה בשל כך.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

12.9     האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד’) לחוק הגנת הצרכן, כמפורט בסעיף ‏12.2 לעיל.

דע: ייתכן כי באתר יוצעו מעת לעת מוצרים אשר ייוצרו אישית בעבור מבצע הפעולה על ידי הספק בהתאם להזמנתו האישית של מבצע הפעולה באתר או יעוצבו אישית על ידי המשתמש בעבורו (כגון במוצרי דפוס שונים), לפי העניין. דע, כי מוצרים כאמור הינם בגדר “טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן”, בהתאם להגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובסעיף 14ג(ד)(4) לו בפרט (להלן: “מוצר בהזמנה אישית”).

לאור האמור, מבצע הפעולה מסכים ומודע לכך כי כלים שלובים אינה מקבלת מוצר בהזמנה אישית בחזרה, ואינה מבטלת עסקה כאמור לאחר שהחל כבר ייצורו של המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק ו/או נשלח למבצע הפעולה.

בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, כלים שלובים תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוחל ביצורה. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי לפגוע בזכויות מבצע הפעולה לבטל את העסקה בגין פגם במוצר, כאמור לעיל בסעיף זה.

12.10   כלים שלובים תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

12.10.1            במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

12.10.2            במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;

12.10.3            אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;

12.10.4            במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

12.10.5            אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשיים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו;

12.10.6            הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ו-כלים שלובים  תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי כלים שלובים בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

13        אחריות

א.

א.         אחריות כללית בגין פעילות האתר

13.6     השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא .(AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי כלים שלובים בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

13.7     כלים שלובים עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, כלים שלובים אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, כלים שלובים לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.

13.8     כלים שלובים לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

13.9     כלים שלובים לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

כלים שלובים אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

14        תנאים נוספים

14.1     אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של כלים שלובים ו/או מי מטעמה.

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן כלים שלובים נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

14.2     אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י כלים שלובים .

14.3     רישומי המחשב של כלים שלובים בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

15        שונות

15.1     פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל-אביב – יפו, מרכז, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים.

15.2     התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 10 בדצמבר  2013  וניתן לשינוי בכל עת ע”י כלים שלובים , על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 קנייה מהנה מצוות כלים שלובים .